Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Bài kiểm tra chương trình môi giới bất động sản - Trường IEFA - phần 1

Chương trình đào tạo Chứng chỉ hành nghề bất động sản tại cơ sở 131 Cô Bắc, Quận 1

Học phần I - Phần 1

Thời gian làm bài: 30 phút

1.           Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình ở Việt Nam :
a. UBND cấp tỉnh
b. UBND cấp huyện
c. UBND cấp xã
d. Cả a, b, c đều đúng
2.            Hạn mức đất trồng cây hàng năm mà nhà nước giao cho cá nhân, hộ gia đình tối đa là bao nhiêu hecta :
a. 2 ha
b. 3 ha
c. 5 ha
d. 10 ha
3.            Nghị quyết 19 của Quốc hội về thí điểm cho người nước ngòai sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ chính thức áp dụng từ ngày :
a. 01/07/2008
b. 01/01/2009
c. 01/07/2009
d. 01/01/2010
4.            Thời hạn để người nước ngòai sở hữu nhà ở tại Việt Nam tối đa là :
a. 30 năm
b. 50 năm
c. 70 năm
d. 90 năm


5.            Người nước ngòai có thể sử dụng nhà ở vào mục đích :
a. Chỉ để ở
b. Có thể cho thuê
c. Làm văn phòng
d. Cả a, b, c đều đúng
6.            Người nước ngoài chỉ được sở hữu :
a. 1 căn hộ chung cư bất kỳ
b. 1 căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở xã hội
c. 1 căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại
d. 1 căn hộ chung cư và 1 nhà biệt lập
7.            Đối tượng người nước ngòai nào sau đây ở Việt Nam sẽ được sở hữu nhà ở theo Nghị quyết 19 của Quốc hội :
a. Người nước ngòai kết hôn với công dân Việt Nam
b. Người nước ngòai làm việc trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
c. Người nước ngòai đang học tập tại Việt Nam
d. Cả a, b, c đều đúng
8.            Cá nhân, tổ chức trong nước được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Luật nhà ở nhưng phải với điều kiện :
a. Phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
b. Phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh
c. cả a,b đều đúng
d. Cả a,b đều sai
9.            Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở :
a. Nghị định 153/CP (2007)
b. Nghị định 181/CP (2004)
c. Nghị định 90/CP (2006)
d. Nghị định 108/CP (2005)
10.       Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản :
a. Nghị định 153/CP (2007)
b. Nghị định 88/CP (2008)
c. Nghị định 90/CP (2006)
d. Nghị định 135/CP (2007)
11.       Đối tượng nào sau đây ở Việt Nam đựơc quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở :
a. Cá nhân, tổ chức trong nước
b. Người Việt Nam định cư ở nước ngòai
c. Cá nhân, tổ chức nước ngòai
d. Cả a, b, c đều đúng
12.       Có bao nhiêu đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngòai sẽ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Nghị quyết 19 của Quốc hội :
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
13.       Một trong những điều kiện để cá nhân nước ngòai sỡ hữu nhà ở tại Việt Nam là họ phải có thời gian sinh sống tại Việt Nam tối thiểu :
a. 1 năm
b. 2 năm
c. 3 năm
d. 4 năm
14.       Thời hạn tiến hành thí điểm cho người nước ngòai sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Nghị quyết 19 của Quốc hội là :
a. 3 năm
b. 5 năm
c. 10 năm
d. 50 năm
15.       Cơ quan nào là đầu mối tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng dự án khu nhà ở, dự án khu đô thị mới :
a. Sở Kế họach & Đầu tư
b. Sở Xây dựng
c. Sở Tài nguyên – Môi trường
d. Sở Tài chính
16.       Dự án kinh doanh bất động sản là thuộc lĩnh vực gì theo quy định tại Luật Đầu tư (2005) :
a. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư
b. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện
c. Cả a, b đều đúng
d. cả a, b đều sai
17.       Nhà đầu tư khi làm thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản thì phải làm thủ tục :
a. Thẩm tra dự án đầu tư
b. Đăng ký đầu tư
c. Cả a, b đều đúng
d. Cả a, b đều sai
18.       Nội dung thẩm tra đối với dự án kinh doanh bất động sản không bao gồm nội dung nào sau đây theo quy định tại Luật Đầu tư :
a. Năng lực tài chính của chủ đầu tư
b. Tiến độ dự án
c. Giải pháp với môi trường
d. Nhu cầu sử dụng đất
19.       Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho tổ chức ở Việt Nam :
a. UBND cấp huyện
b. UBND cấp tỉnh
c. Bộ Xây dựng
d. Bộ Tài Nguyên – Môi trường
20.       Trường hợp nếu chủ sở hữu mà bán nhà ở thuộc sở hữu chung thì :
a. Phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết
b. Phải có sự đồng ý của các chủ sở hữu chung bằng văn bản
c. Cả a, b đều đúng
d. Cả a, b đều sai
21.       Trường hợp nếu chủ sở hữu nhà ở mà bán nhà ở đang cho thuê thì :
a. Phải ưu tiên bán cho bên đang thuê
b. Chỉ được bán cho bên đang thuê
c. Cả a, b đều đúng
d. cả a, b đều sai
22.       Bên thuê nhà được quyền ưu tiên mua nhà đang thuê với điều kiện :
a. Đã gần hết hạn hợp đồng thuê
b. Không có chỗ ở khác
c. Chấp nhận giá chào bán ban đầu từ phía bên cho thuê đưa ra
d. Cả a, b, c đều đúng
23.       Theo Nghị định 80/CP của Chính phủ ban hành ngày 29/07/2008 thì phí trước bạ nhà, đất ở Việt Nam là :
a. 0,5%
b. 1%
c. 2%
d. 3%
24.       Nghị định 80/CP của Chính phủ qui định về việc thu phí trước bạ nhà, đất ở Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày:
a. 25/08/2008
b. 01/11/2008
c. 01/01/2009
d. Tất cả đều sai
25.       Chính sách của nhà nước Việt Nam đối với họat động kinh doanh bất động sản là:
a. Khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư kinh doanh bất động sản
b. Có cơ chế chính sách, bình ổn thị trường khi có biến động
c. Cho vay ưu đãi đối với các dự án kinh doanh bất động sản ưu đãi đầu tư
d. Cả a, b, c đều đúng

Còn tiếp...

Theo chương trình khóa học Bất động sản tại IEFA - 131 Cô Bắc, Quận 1 - www.daihochcm.edu.vn

Theo chuong trinh khoa hoc Bat dong san tai IEFA - 131 Cô Bắc, Quận 1 - www.daihochcm.edu.vn 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét